<< Schedule for Wed 8 Jul 2015 - Mon 13 Jul 2015 >>


Date:
print view


Wed 8 Jul 2015
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Hot Yoga Class Carolyn Jikiemi-Roberts
6:00 pm - 7:00 pm Aerial Yoga Class Ben Murphy
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Hot Yoga Class Ted Davis

Thu 9 Jul 2015
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
6:00 pm - 7:00 pm Aerial Yoga Class Aje Roberts
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
8:00 pm - 9:00 pm Hot Bikram (60 min) Class Lisa Chooramum

Fri 10 Jul 2015
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
11:00 am - 12:00 pm Aerial Yoga Class Sam Goddard
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
6:00 pm - 7:00 pm Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard

Sat 11 Jul 2015
Class
Instructor
8:30 am - 9:30 am Hot Bikram (60 min) Class Ricardo Wehr
8:30 am - 9:30 am Aerial Yoga Class Aje Roberts
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Lisa Chooramum
5:00 pm - 6:30 pm Bikram Hot Yoga Class Ayesha Nauth

Sun 12 Jul 2015
Class
Instructor
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ayesha Nauth
5:00 pm - 6:30 pm Bikram Hot Yoga Class Ted Davis

Mon 13 Jul 2015
Class
Instructor
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ayesha Nauth
12:30 pm - 1:30 pm Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
5:30 pm - 7:00 pm Bikram Hot Yoga Class Sam Goddard
7:15 pm - 8:45 pm Bikram Hot Yoga Class Ayesha Nauth
7:15 pm - 8:15 pm Aerial Yoga Class Sam Goddard
Class Full

Tue 14 Jul 2015
Class
Instructor
6:45 am - 7:45 am Hot Bikram (60 min) Class Sam Goddard
10:00 am - 11:30 am Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
6:00 pm - 7:30 pm Bikram Hot Yoga Class Ricardo Wehr
8:00 pm - 9:30 pm Bikram Hot Yoga Class Lisa Chooramum